Αγιογραφίες Γ. Γουναρόπουλου

Vicky Karaiskou
Municipalité de Zografou – Musée G. Gounaropoulos
1992
grec

3.00€