Γ. Γουναρόπουλος – Λόγος και Εικόνα

Ioanna Konstantoulaki-Chantzou
Municipalité de Zografou – Musée G. Gounaropoulos
1998
grec

15.00€